Postanowienia ogólne

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków ogólnych przez kupującego niezależnie od ogólnych warunków zakupu kupującego, które nie są skuteczne wobec sprzedającego, również w przypadku ich podania do wiadomości w terminie późniejszym niż akceptacja niniejszych warunków.

Nieważność lub anulowanie postanowienia niniejszych warunków ogólnych nie powoduje anulowania pozostałych postanowień.

Brak zastosowania przez sprzedającego którekolwiek postanowienia niniejszych warunków nie oznacza rezygnacji z późniejszego powoływania się na niniejsze ogólne warunki sprzedaży.


Zamówienie

Zamówienie złożone w Internecie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

Ceny

Zastosowanie mają ceny i stawki VAT obowiązujące w dniu zamówienia.

Nie obejmują one kosztów opakowania i wysyłki. Mogą zostać powiększone o cenę usług specjalnych wybranych przez kupującego.


Dostawa

Wskazane terminy dostaw są zawsze uzależnione od możliwości ich realizacji w chwili złożenia oferty. Mają one wyłącznie charakter orientacyjny.

Opóźnienie dostawy wynikające z okoliczności niezależnych od sprzedającego nie powoduje anulowania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z tego opóźnienia.

Jednakże w przypadku gdy dostawa towaru nie nastąpi w ciągu 30 dni od orientacyjnej daty dostawy z przyczyny innej niż działanie siły wyższej transakcja sprzedaży zostaje rozwiązana, a kupujący otrzymuje zwrot wniesionych opłat bez prawa do odszkodowania.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku siły wyższej lub zdarzeń takich jak lokaut, strajk, epidemia, wojna, zajęcie majątku, pożar, powódź, awaria narzędzi produkcyjnych, opóźnienie transportu lub inne zdarzenie powodujące częściową lub całkowitą niezdolność sprzedającego lub jego dostawców do prowadzenia działalności.
Sprzedający zawiadomi kupującego o wymienionych wyżej okolicznościach i zdarzeniach w terminie, w którym będzie to możliwe.
Opóźnienie dostawy wynikające z okoliczności charakterystycznych dla siły wyższej powoduje - według uznania sprzedającego - rozwiązanie transakcji sprzedaży lub przedłużenie terminu dostawy lub udostępnienia bez prawa którejkolwiek ze stron do innego odszkodowania.

Dostawa w przewidzianym terminie w każdym wypadku jest uzależniona od wykonania przez kupującego wszystkich zobowiązań wobec sprzedającego.

W przypadku dostawy realizowanej przez udostępnienie sprzedający zobowiązuje się do zawiadomienia kupującego na piśmie o dacie udostępnienia. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dostawy towaru w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o udostępnieniu. Po upływie tego terminu kupujący zostanie obciążony kosztami składowania bez uszczerbku dla czynności podejmowanych przez sprzedającego.

Transport

Koszty i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący, który jest zobowiązany do kontroli ilości i stanu dostarczonego towaru w chwili odbioru dostawy.

W przypadku uszkodzenia lub awarii kupujący jest zobowiązany do dokonania adnotacji na dowodzie dostawy i poinformowania przewoźnika w ciągu 48 godzin od jej odbioru listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Kontrola przy odbiorze

Wymagana jest kontrola dostarczonego towaru w ciągu 48 godzin po dostawie.
Bez uszczerbku dla czynności podejmowanych wobec przewoźnika kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie określonym powyżej o wszelkich widocznych wadach i niezgodności dostarczonego towaru.

Po upływie określonego wyżej terminu wszelkie reklamacje uznaje się za niedopuszczalne.

W przypadku jednoznacznej lub domniemanej rezygnacji kupującego z tej kontroli towar uznaje się za dostarczony zgodnie z zamówieniem.

Wady i defekty stwierdzone w wyniku badania przeciwnego nie nakładają na sprzedającego zobowiązań innych niż bezpłatna wymiana towaru uznanego za wadliwy z wyłączeniem utraconych zysków i szkód ubocznych.

Zwrot

Kupującemu przysługuje termin 7 dni od daty odbioru na odesłanie produktów do sprzedającego. Artykuły uszkodzone lub niekompletne nie zostaną przyjęte. Zostaną one odesłane w takim samym stanie na koszt kupującego. Produktów objętych promocją lub przeceną nie wymienia się ani nie zwraca się ich ceny.

Płatność

Płatności można dokonywać następującymi metodami:
•przez Internet,
•przez PayPal.


Kary umowne

Zgodnie z artykułem L441-6 Kodeksu handlowego kary za opóźnienie mają zastosowanie w przypadku płatności należności po dacie płatności wskazanej na fakturze.
 Kary za opóźnienie stanowią (na przykład) czterokrotność stawki ustawowej i są naliczane w kwocie nie niższej niż 100 euro.

W przypadku konieczności odzyskania należności w drodze procesowej z powodu opóźnienia kupującego kupujący zobowiązuje się do zapłaty - oprócz kwoty głównej, kosztów, wydatków i honorariów obciążających go zwyczajowo i z mocy prawa - odszkodowania w wysokości 15% kwoty głównej zobowiązania, lecz nie mniej niż 300 euro, z tytułu odszkodowania umownego i ryczałtowego.

Zakres gwarancji

Sprzedany towar jest objęty gwarancją producenta. Gwarancja obejmuje produkty należące do aktualnych kolekcji. Nie obejmuje ona produktów z wcześniejszych kolekcji ani produktów używanych.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady ukryte i widoczne począwszy od daty dostawy.
 Jedynym zobowiązaniem sprzedającego z tytułu gwarancji jest - według jego uznania - bezpłatna wymiana lub naprawa towaru uznanego przez producenta za wadliwy bez zobowiązania do innych świadczeń lub odszkodowania.

Czynności podjęte z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia jej okresu.

Kupującemu nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu niemożności korzystania z towaru spowodowanej przez zastosowanie gwarancji.
Wyłączenie gwarancji

Kupujący traci prawo do gwarancji ustawowych i umownych zwłaszcza w przypadku
•niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użycia towaru,
•napraw lub czynności wykonanych przez osoby nieznane sprzedającemu lub nieautoryzowane przez niego lub przez producenta, lub czynności niezgodnych z instrukcją.

Sprzedającemu przysługuje prawo do zawieszenia gwarancji ustawowych i umownych w przypadku opóźnienia lub braku płatności całości lub części ceny towaru.


Ograniczenia gwarancji

Odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona do naprawy lub wymiany towaru uznanego za wadliwy lub dotkniętego wadą produkcyjną, wadą oznakowania lub opakowania. Pracownicy sprzedającego będą mieć możliwość poszukiwania zarzucanych wad. Wszystkie inne gwarancje jednoznaczne i domyślne są wyłączone. Nie przyjmuje się odpowiedzialności z tytułu szkód i strat bezpośrednich i pośrednich niezależnie od ich przyczyny. Kupującemu w żadnym przypadku i z żadnego tytułu nie przysługuje potrącenie z kwoty faktur obejmujących dostawę niepełną lub towar wadliwy.

Prawo właściwe i właściwość sądów

Prawem niniejszej umowy jest prawo francuskie.

Wszystkie spory dotyczące wykonywania lub interpretacji niniejszych warunków podlegają wyłącznej właściwości sądu handlowego w Paryżu (Francja), również w przypadku wielości pozwanych.